Kontrole zewnętrzne

Kontrole w roku 2020

Temat kontroliInstytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowaBiuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kontrole w roku 2019

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Kontrola systemowaDepartament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii
Realizacja Planu Działań Pomocy TechnicznejDepartament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii
Audyt systemu IW POIiŚ 2014-2020Izba Administracji Skarbowej
Przygotowanie realizacji termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których udziały posiada Gmina Piekary Śląskie, współfinansowanych przez WFOŚiGW w KatowicachNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach


Kontrole w roku 2018

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Kontrola systemowa POIiŚDepartament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii
Kontrola projektu doradczego 1.3.3 POIiŚMinisterstwo Energii
Efekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem z udziałem środków publicznychNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemiNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach


Kontrole w roku 2017

Temat kontroliInstytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa (System realizacji POIiŚ na lata 2014-2020)Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Energiiinformacja pokontrolna
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w ramach projektów Planu Działań PT dla sektora energetyki na lata 2014-2016Ministerstwo Energiiinformacja pokontrolna
Kontrola finansowa Umowy Dotacji Celowej  dla WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach POPT 2014-2020 na rok 2016Ministerstwo Energiiinformacja pokontrolna
Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Ministerstwo RozwojuSprawozdanie


Kontrole w roku 2016

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr POIS.01.01.00-00-002/12 pn "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II" w ramach prowadzonego audytu operacji POIiŚ 2007-2013Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicachpodsumowanie ustaleń
Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskimNajwyższa Izba Kontroliwystąpienie pokontrolne


Kontrole w roku 2015

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Kontrola RPD 2014-2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachMinisterstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

Kontrola systemowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachMinisterstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne
Kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej za lata 2014-2015 w sektorze środowiskoMinisterstwo Środowiskaopinia pokontrolna


Kontrole w roku 2014

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza OdryNajwyższa Izba Kontroliwystąpienie pokontrolne
Kontrola trwałości projektów Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej 2007-2013Ministerstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniamiNajwyższa Izba Kontroliwystąpienie pokontrolne


Kontrole w roku 2013

Temat kontroliInstytucja
kontrolująca
Wynik
Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnejNajwyższa Izba Kontroliwystąpienie pokontrolne
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznychwystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2012

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2012 rok w sektorze środowiskoMinisterstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne


Kontrole w roku 2011

Temat kontroliInstytucja kontrolującaWynik
Kontrola systemowaMinisterstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w odniesieniu do projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego"Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowejwystąpienie pokontrolne
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2011 rok w sektorze środowiskoMinisterstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne
Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznejNajwyższa Izba Kontroliwystąpienie pokontrolne
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚMinisterstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowejwystąpienie pokontrolne
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2010 rok w sektorze środowiskoMinisterstwo Środowiskawystąpienie pokontrolne


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 25.03.2021, 14:04
Dokument oglądany razy: 19
Podpisał: Maria Kwaśniewicz
Dokument z dnia: 22.01.2021